menu

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Smaafalys Physiobalance & Beautysalon en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.


2. Inspanningen schoonheidssalon

De medewerkers van Smaafalys Physiobalance & Beautysalon zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

De medewerkers van Smaafalys zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De medwerkers van Smaafalys zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


3. Verplichtingen van het schoonheidssalon

Smaafalys Physiobalance & Beautysalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

Smaafalys Physiobalance & Beautysalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.


4. Verplichtingen van de klant

De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.


5. Betaling

Smaafalys Physiobalance & Beautysalon vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.

Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.


6. Annuleringsvoorwaarden

De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.


7. Garantievoorwaarden

Smaafalys Physiobalance & Beautysalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

Deze garantie geldt niet, wanneer:

De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.

De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.

De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


8. Klachtenafhandeling

Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar Maximaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.


9. Beschadiging & diefstal

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.


10. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

Bij Smaafalys Physiobalance & Beautysalon wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van schoonheidsspecialisten.


11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Smaafalys Physiobalance & Beautysalon en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.12. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

De klant geeft toestemming voor foto's en opnames te nemen mits deze is aangeduid op de klanten fiche voor akkoord en ervoor heeft getekend.

De foto's/ opnames mogen gebruikt worden op Social Media mits deze is aangegeven op de klanten fiche en getekend voor akkoord.

Heeft de klant deze niet aangeduid op de fiche moeten we dit respecteren en de privacy beschermen.


13. Garantie

Beautysalon Smaafalys geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.14.Cadeaubon

De cadeaubonnen zijn in onze schoonheidssalon 3 maanden geldig. Bij zeer uitzonderlijke toestanden zoals volledig volzet kan deze verlengt worden bij vroegtijdig vermelden.


15.Afslanken

Wanneer met afslankbeurten neemt van 12 beurten, 24 beurten... dient men deze binnen het jaar in gebruik te nemen. Is men langer dan een jaar niet geweest, zijn de beurten kwijt gespeeld.

Messenger logo
Chat